GDPR

Obec Zdobnice, Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 00275557, jako správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení
směrnice 95/46 / ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje o:

1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovány, pokud je nezbytné:
1.1 Na základě plnění právních povinností / právních předpisů, na základě čl. 6, odst. 1 písm. C).
1.2 Pro splnění smlouvy mezi obcemi a subjekty těchto osobních údajů na základě čl. 6, odst. 1., bod b).
1.3 Na základě oprávněného zájmu správce na základě čl. 6, odst. 1., bod f).
1.4 Na základě veřejného zájmu správce na základě čl. 6, odst. 1., bod e)

2. Kontaktním osobou, pověřeným zástupcem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naše organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent, tel. 608 525 693, e-mail: rejent@ictplus.cz
2.1 V případě dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které budou mít povahu:
a) účel použití práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
b) zpracování, vynesení námitky proti zpracování a při uplatňování práva na přenos údajů,
dotaz na údaje zpracované na základě souhlasu a také za účelem odvolání tohoto souhlasu s zpracováním osobních údajů.
kontaktujte prosím našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou
2.2 Nebudete-li Vám vyhovět v zákonné lhůtě nebo se vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
2.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
2.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že naše poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.
2.5 Žádost o výčet osobních údajů o vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, mohou být poskytnuty pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na obecní úřad Zdobnice, Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů nebo osobně, po předchozí dohodě s pověřencem ochrany osobních údajů údaje a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřešit pomocí e-mailové komunikace.
2.6 Dovolujeme Vás upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., Bude správcem účtováno podle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy podle aktuálně platného ceníku.

3. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí a pořádaných obcí Zdobnice může být pořízena audiovizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předán třetím stranám ani sloužit k marketingovým účelům.

4. Upozorňujeme, že vybrané veřejné prostory obce Zdobnice jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. O jeho provozu Vás může případně informovat pověřenec pro ochranu osobních údajů.