Povinné informace

Informace zveřejněné o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb.,
O svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Zdobnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Zdobnice podle podle zákona č. 367/1990 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec vykonává své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., Ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

 Další informace o osobách, funkcích, zastupitelstvech v oblasti Organizační struktura obce Zdobnice .

4. Kontaktní spojení

Zdobnice 1

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefon: 494592156

E-mail: obec@zdobnice.com

www.zdobnice.com

ID Datové schránky: f74b5y6

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Zdobnice 1

516 01 Rychnov nad Kněžnou

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Zdobnice 1

516 01 Rychnov nad Kněžnou

4.3. Úřední hodiny

Podatelna, pokladna, Czech Point, ověřování         

Pondělí  8:00 – 12:0012:30 – 15:30
Úterý  Zavřeno 
Středa  8:00 – 12:0012:30 – 15:30
Čtvrtek  Zavřeno
Pátek  Zavřeno

4.4. Telefonní čísla

494 592 156

731 116 758

733 102 174

4.5. Čísla faxu

Fax není využíván.

4.6. Adresa internetové stránky

www.zdobnice.com

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@zdobnice.com

4.8. Další elektronické adresy

obec@zdobnice.com

5. Bankovní spojení

115-356180217 / 0100 (Komerční banka Rychnov nad Kněžnou)

115-416800247 / 0100 (Komerční banka Rychnov nad Kněžnou)

6. IČ

00275557

7. DIČ

CZ0027557

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2. Rozpočet 

Rozpočet Obec Zdobnice

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

· Ústně – v kanceláři úřadu

· Písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

Obecní úřad Zdobnice

Zdobnice 1

51601 Rychnov nad Kněžnou

 Úřední hodiny

Pondělí8:00 – 12:0012:30 – 15:30
ÚterýZavřeno 
Středa8:00 – 12:0012:30 – 15:30
Čtvrtek  Zavřeno
PátekZavřeno

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled termínu a termínů

 Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. 1) – 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů
 • Poskytnutí informací žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů nebo ode dne jejího doplnění nebo upřesnění; je-li zapotřebí licence podle § 14b, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací ze závažných důvodů – § 14 odst. 6) – max o10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů
 • Lhůta pro podporu žadatele, který nesouhlasí s vybavením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po dobu platnosti podle § 14 odst. 5 písm. d) nemůže poskytnout informace nebo předložit konečnou licenční nabídku a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byly informace poskytnuty zvlášť, pokud byly o zbytku žádosti vydány rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14b odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – dle §16a odst.3 – do 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 3) – 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací na žádost – dle § 5 odst. 3 zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup Poskytnutá nebo doprovodná informace musí být zveřejněna nejméně po dobu 6 let.
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb., O svobodném přístupu k informacím.
 • Kdo může být informován
 • o informaci může žádat každou fyzickou nebo právnickou osobu, pokud nemusí být důvodem proč o informaci žádá
 • Kdo informaci poskytnout
 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informací povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadována informace v souladu s právními předpisy označená za utajenou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevy osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinné subjekty poskytují jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. C. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. C. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osob, které nejsou povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení povinném subjektu podle tohoto zákona neposkytují.

Další omezení práva na informace

 •  Povinný subjekt může omezit poskytování informací, pokud: 

1)  se stanoví výlučně k vnitřnímu pokynu a personálnímu předpisu povinného subjektu,

2)  jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; platit jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutí, nebo

3)  jde o informaci poskytující organizační Severoatlantické smlouvy nebo evropskou unii, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněných původním označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývající pro Českou republiku z toho členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlasu.

 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

1) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která měla být předána osobě, je taková tuto povinnost zákon neukládá, pokud je nesdělila, že s poskytnutím informací souhlasí,

2) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předcházejícím pravidelném období až do nejbližšího následujícího období, nebo

3)   by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, kontrolní nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na něho vztahuje povinnost mlčenlivosti nebo jiného postupu chránícího před zveřejněním nebo zneužitím, ani neposkytují. Povinný subjekt poskytuje pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly z jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytují informace o

1) probíhajícím trestním řízením, 

2) rozhodovací činnost soudů, s jinými rozsudky,

3) plnění úkolů zpravodajských služeb¨

4)  příprava, průběh a projednávání výsledků kontroly v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

5) činnost  Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 • Povinný subjekt neposkytuje informaci, která je předmětem ochrany práv autorského nebo právního důvodu s právem autorským (dále jen „právo autorské“), je-li v držení

1)  provozovatelé rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

2)  školská a školská zařízení, která jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

3) knihovníci poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

4)  Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupracují, podporují výzkum a vývoj z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

5)  kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadlo, orchestr a další umělecké soubory.

 • Povinný subjekt neposkytuje informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací o spisovatelích, a to i spisovatelích, v případě, že nebylo zahájeno trestní řízení, dokumenty, materiály a zprávy o postupu při provádění oznámení, které vznikly z činnosti těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by tým ohrožoval práva třetích osob buď schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informací se podává

 1. ústně, tj. osobní návštěva na příslušný orgán nebo dotazem prokázaným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací.

Není-li žadatelům na ústně podanou žádost informace poskytovatelem buď nepovažuje-li žádat o informaci poskytovatele na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označená („žádost podle informačního zákona“; „žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.“; „žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím“ atd.), tj., že si žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. . 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinnému subjektu je třeba, musí obsahovat u fyzických osob: jméno, příjem, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo, není přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště u právnických osob: název, identifikační číslo osoby, adresa sídla a adresa pro doručování, různé-li se od adresy sídla, která žádost poskytne. Adresou pro doručování se rozumí i jiná elektronická adresa.je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronických adres podatelny povinného subjektu, pokud je povinná subjekt zřídit. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoli elektronickou adresu povinného subjektu, musí z ní být patrno o jakékoli informaci se žádá.
 • dává-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 1. a) brání-li nedostatečné údaje o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel tuto výzvu do 30 dnů ode dne dne doručení, žádost odloží,
 2. b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne dne výzvy, rozhodnout o odmítnutí žádosti,
 3. c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud je povinná žádost podána, bude i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s některými událostmi, kdy se žádost odloží. 
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud: a) požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne dodání žádosti žadateli, b) bránil nedostatečné údaje o žadateli postup vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, přesto žadatel nevyhověl tuto výzvu do 30 dnů ode dne svého doručení. 
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud je povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne dalšího doplnění.

Co když je povinná žádost nevyhoví

 • Pokud povinný subjekt, být i jen z části, nevyhovovat, vydávat o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným povinným subjektem, který vydal rozhodnutí ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání týmu, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a další podání

Podatelna

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho dodání.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodl vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinného subjektu.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po dobu platnosti podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 neexistuje poskytovaná informace nebo předložená konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byly informace poskytnuty konkrétně, pokud byly o zbytku žádosti vydány rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadované v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. stanoví lhůtu pro poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovným materiálem nadřízeným orgánem do 7 dnů ode dne dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě trvá sám úplně nevyhoví tým, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o životech rozhoduje do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn.  Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravený prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej dělá a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Formuláře ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete zpracovat:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou: Odbor sociálních věcí 

Pomoci v hmotné nouzi

Příspěvek na péči- státní sociální podpora

Dávky pro zdravotně postižené občany

Portál veřejné správy / životní situace

14. Předpisy

14.1. Nejběžnější používané předpisy

Přehled předpisů, podle kterých obecní úřad ve věci poskytuje informace rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postupu při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).zákon č. 167/2012 Sb., Kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., O archivnictví a spisovatelské službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonech(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytuje služby, kontroluje povinnosti vyplývající z tohoto zákona a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.)zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgány územních samosprávných celků a dalších orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).zákon č. 128/2000 Sb. o obcích zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Platné obecně závazné vyhlášky Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce – ke stažení zde 

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Zdobnice vydává mj obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznik a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy, vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky obce Zdobnice

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrada za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, každé vydání informací se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrada za poskytnuté informace dle zákona 106/1999 –  zde ke stažení.

Czech Point – zde ke stažení

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrady za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci o závažnosti, pokud nesouhlasí s výplatou sdělených žadatelů písemně povinným subjektem před podáním informací nebo nesouhlasí s výdělkem odměny za oprávněnou informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době není vydána žádná rezoluce nadřízeného orgánu, která je v těchto stížnostech.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106 / 1999Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

vzor- Licenční smlouva

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Zdobnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

CENTRÁLNÍ REGISTR VÝROČNÍCH ZPRÁV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ – Obec Zdobnice

Odpovědi na Žádosti dle zákona 106/1999 Sb.

2023
2022Odpověď na žádost 187/2022
2021 
2020 
2019Odpověď na žádost 01/2019
2018Odpověď na žádost 02/2018
 Odpověď na žádost 01/2018